BRAHMA KUMARI MURLI

BRAHMAR KUMARI MURLI 15-09-19 प्रात: मुरली ओम् शान्ति ”अव्यक्त-बापदादा” रिवाइज: 28-01-85 मधुबन

15-09-19 प्रात: मुरली ओम् शान्ति ”अव्यक्त-बापदादा” रिवाइज: 28-01-85 मधुबन विश्व सेवा का सहज साधन मन्सा सेवा आज सर्व शक्तिवान […]

Read More →